ИТХ
ДЭЛГЭР

Батбаяр ДЭЛГЭР

дарга
Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
их алтай треиз ХХК
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
2006-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Сумын ИТХ
ДАРГА
2011-12-31 —
— Төрийн албанд
Сумын ЗДТГ
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ
2008-01-01 — 2011-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.