МАН-ын хороо
ЭНХ-ЭРДЭНЭ

Бэхбат ЭНХ-ЭРДЭНЭ

Захирал
Мэргэжил: жолооч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Булган Авто зам засвар арчлал ТӨХК
жолооч
2016-11-11 — 2016-07-08
— Хувийн хэвшил
ХХЭ
2016-07-08 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.