МАН-ын хороо
СОЛОНГО

Батбаяр СОЛОНГО

Багийн засаг дарга
Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Булган сумын ЗДТГ
багийн засаг дарга
2016-08-21 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.